x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
Amortisman Oranları - Vergi Davaları Hk. PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 17 Temmuz 2010 21:21

08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine istinaden Bakanlığımızca amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ilişkin faydalı ömür sürelerinin tespit ve ilan edildiği 333, 339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar ve vergi dairesi müdürlüklerinin yetkili makamın muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidebilmelerine ilişkin limitlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Devamını oku...
 
Nispi ve Matbu Damga Vergileri Hk PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 25 Ocak 2010 11:31

SİRKÜLER NO    : 2010/ 294 - 05                                     İstanbul, 22.01.2010   

  KONU                     : Nispi ve Matbu Damga Vergileri Hk.     

 

        488 sayılı DAMGA VERGİSİ KANUNU  istinaden  27449 sayılı ve 31.12.2009 tarihli R.G.’ de  yayımlanan  53 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE yapılan açıklamaya göre;  29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Aşağıda yer alan tablodan da görüleceği gibi;

Sözleşmelerde oran : binde 8,25

Kira sözleşmelerinde :   binde 1,65

Ücret Ödemelerinde (maaş bordroları vb.)  : Binde 6,6)

Oranında uygulanacaktır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.

Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla, 

 Dr. Atilla UYANIK

 Yeminli Mali Müşavir 

Son Güncelleme: Pazartesi, 25 Ocak 2010 13:25
Devamını oku...
 
Defter Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2009 13:33

 SİRKÜLER NO      : 2009/ 287-15                         İstanbul, 09.12.2009 

KONU                  :     2010 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2009 Yılı Defter Kapanışları Hk.   

            Bilindiği gibi,  TTK’ nın 66-85 ve VUK’  182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların  ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 1. ve 3. ay  içerisinde (Yevmiye Defteri için  Ocak, Envanter defteri için ise Mart ayında olmak üzere) “ Görülmüştür” şeklinde  Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

              Ayrıca ticari davalarda, T.T.K.’ nun 70, 72  nci maddesi gereğince söz konusu  yasal defterlerde gerekli kapanış tasdikinin (“görülmüştür”   ifadesinin),  bulunmaması halinde bunlar,  TTK’ nun 85’inci maddesine göre ilgilisi lehine delil olma niteliğine haiz olmamaktadırlar . 

            Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK  muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 Bilgilerinize sunulur.  Saygılarımızla,   

 Dr. Atilla UYANIK                                                               

 Yeminli Mali Müşavir 

[1] 2009 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.
Son Güncelleme: Perşembe, 10 Aralık 2009 21:13
 
Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinin uzatılması PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 26 Kasım 2009 11:07

 

 T.C. MALİYE BAKANLIĞI  BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI               Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinde olumsuzluklar yaşanmasının önlenmesi ve mükelleflerimize ödemede kolaylık sağlanması amacıyla; -Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren; gelir stopaj vergisi, kurum stopaj vergisi, katma değer vergisi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi, bu vergilerin beyannamesinden doğan damga vergileri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vade tarihi 26.11.2009 olan diğer alacakların ödeme süreleri, vadelerinin bitim tarihinden itibaren, -6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi (Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilen alacaklar dahil) ile bazı Kanunların ilgili maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiler gereğince (5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yapılan taksitlendirmeler v.b.)  taksitlendirilen ve ödeme süresi 26.11.2009 tarihinde sona eren taksitlerin ödeme süreleri, 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.             Kamuoyuna duyurulur.
 
YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GİDER OLARAK KABULÜ PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 13 Temmuz 2009 23:45
Dr. Atilla UYANIK
YMM

YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GİDER OLARAK KABULÜ

I- GİRİŞ :

Sürekli gelişen globalleşme süreci içerisinde, ülkeler arasındaki ticari işlemler artmakla birlikte bir kısım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu hususlardan birisi de dış satımda bulunan işletmelerin, satışın gerçekleştirilmesine müteakip yurt dışındaki alıcı firma tarafından genellikle mal kalitesine ve diğer faktörlere bağlı olarak satış bedeli üzerinden bir kısım kesintilerde bulunulmaktadır. Söz konusu kesintilerin kabul edilip edilmeyeceği hususu ise taraflar arasındaki anlaşmaya ve ticari teamüllere göre belirlenebilmektedir.
Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Kasım 2009 01:16
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 14 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 > 14