x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
Defter Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2009 13:33

 SİRKÜLER NO      : 2009/ 287-15                         İstanbul, 09.12.2009 

KONU                  :     2010 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2009 Yılı Defter Kapanışları Hk.   

            Bilindiği gibi,  TTK’ nın 66-85 ve VUK’  182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların  ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 1. ve 3. ay  içerisinde (Yevmiye Defteri için  Ocak, Envanter defteri için ise Mart ayında olmak üzere) “ Görülmüştür” şeklinde  Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

              Ayrıca ticari davalarda, T.T.K.’ nun 70, 72  nci maddesi gereğince söz konusu  yasal defterlerde gerekli kapanış tasdikinin (“görülmüştür”   ifadesinin),  bulunmaması halinde bunlar,  TTK’ nun 85’inci maddesine göre ilgilisi lehine delil olma niteliğine haiz olmamaktadırlar . 

            Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK  muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 Bilgilerinize sunulur.  Saygılarımızla,   

 Dr. Atilla UYANIK                                                               

 Yeminli Mali Müşavir 

[1] 2009 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.
Son Güncelleme: Perşembe, 10 Aralık 2009 21:13
 
Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinin uzatılması PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 26 Kasım 2009 11:07

 

 T.C. MALİYE BAKANLIĞI  BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI               Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinde olumsuzluklar yaşanmasının önlenmesi ve mükelleflerimize ödemede kolaylık sağlanması amacıyla; -Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren; gelir stopaj vergisi, kurum stopaj vergisi, katma değer vergisi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi, bu vergilerin beyannamesinden doğan damga vergileri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vade tarihi 26.11.2009 olan diğer alacakların ödeme süreleri, vadelerinin bitim tarihinden itibaren, -6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi (Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilen alacaklar dahil) ile bazı Kanunların ilgili maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiler gereğince (5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yapılan taksitlendirmeler v.b.)  taksitlendirilen ve ödeme süresi 26.11.2009 tarihinde sona eren taksitlerin ödeme süreleri, 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.             Kamuoyuna duyurulur.
 
YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GİDER OLARAK KABULÜ PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 13 Temmuz 2009 23:45
Dr. Atilla UYANIK
YMM

YURT DIŞI REKLAMASYON GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GİDER OLARAK KABULÜ

I- GİRİŞ :

Sürekli gelişen globalleşme süreci içerisinde, ülkeler arasındaki ticari işlemler artmakla birlikte bir kısım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu hususlardan birisi de dış satımda bulunan işletmelerin, satışın gerçekleştirilmesine müteakip yurt dışındaki alıcı firma tarafından genellikle mal kalitesine ve diğer faktörlere bağlı olarak satış bedeli üzerinden bir kısım kesintilerde bulunulmaktadır. Söz konusu kesintilerin kabul edilip edilmeyeceği hususu ise taraflar arasındaki anlaşmaya ve ticari teamüllere göre belirlenebilmektedir.
Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Kasım 2009 01:16
Devamını oku...
 
İş ortaklıkları(Joint Ventura) PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 21 Kasım 2009 17:05

4369 SAYILI KANUN SONRASI İŞ ORTAKLIKLARI

   I- GİRİŞ : 

İş ortaklıkları, belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar olarak tanımlanabilir. İş ortaklıkları (Joint Ventura)  gerek ulusal alanda gerekse de  uluslar arası   alanlarda büyük ve kapsamlı işlerin yerine getirilmesinde önemli bir işlevleri bulunmaktadır. Ayrıca iş ortaklıkları yabancı sermayenin ve teknolojik yatırımların gelişmesinde de hayli etkili olmaktadır.

 

Ancak uygulamada özellikle vergilendirme ve mükellefiyet açısından bir kısım sorunlar yaşanmakta olup, özellikle 4369 sayılı Kanun sonrası gelişmeler ışığında konuya ilişkin hususlar aşağıda açıklanmaya çalışılmaktadır.

 II- Vergilendirme Açısından İş Ortaklıklarının Kavramı  

            Kurumlar Vergisi Kanununun 1’ inci maddesine  1.1.1986 tarihinde yürürlüğüne giren 3239 sayılı Kanunun 71’ inci maddesi [1] ile  eklenmiş  olan E bendi ile   iş ortaklıkları, Kurumlar Vergisi statüsüne alınarak Kurumlar Vergisi mükellefiyetine tabi tutulmuştur. Daha  sonra KVK’ nun mükerrer 6’ ıncı maddesine,   4369 sayılı Kanun un 81/D-1. maddesiyle [2] yapılan değişiklik sonucu ilave edilen ibareyle,[3] "... kurdukları ortaklıklar..." ibaresinin "... kurdukları ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler...", şeklinde değiştirilmiştir.

Son Güncelleme: Cumartesi, 21 Kasım 2009 17:10
Devamını oku...
 
DENETÇİDE BULUNMASI GEREKLİ MESLEKİ STANDARTLAR PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 13 Temmuz 2009 23:42
DENETÇİDE BULUNMASI GEREKLİ MESLEKİ STANDARTLAR

(EĞİTİM, YETERLİLİK , MESLEKİ ÖZEN, BAĞIMSIZLIK VE ETİK)

 

Dr. Atilla UYANIK *

ÖZET

 

Dünyada yaşanan globalizasyon süreci içerisinde iş ve işlemlerin uluslar arası düzeyde sürekli artış göstermesi beraberinde tüm bu faaliyetlerin doğru ve belirlenen şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediği hususlarında, belirli standartlara göre denetlenmesini gündeme getirmiştir. Ancak yapılacak denetimlerden beklenen faydanın sağlanması denetçilerde belirli standartların bulunmasına bağlı olmaktadır. Bunları, yeterli eğitim, tecrübe, titizlik, bağımsızlık ve ahlak kuralları olarak söyleyebiliriz. Söz konusu standartlar gerek meslek komiteleri gerekse de ilgili ülkelerde yasal düzenlemeler ile belirlenmekte ve profesyonel olarak bağımsızlık hususları ön plana çıkarılmaktadır. Denetim ile ilgili yasal düzenlemeler, firmaların serbestlik ilkelerinin sınırını çizmekte ve yapılacak denetim faaliyetinin konusu oluşturmaktadır. Sonuç olarak her ülkenin kendine has kuralları ve disiplin uygulamalarının yanı sıra konu ile ilgili uluslar arası genel kabul görmüş ilke ve kurallar denetim ve denetçi ile standartları tespit etmektedir.

Son Güncelleme: Pazartesi, 09 Kasım 2009 17:16
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 14 15 Sonraki > Son >>

Sayfa 14 > 15